افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 21 February , 2024
کم کاری در حوزه فرهنگی، حق‌الناس است/برش استانی، بازمهندسی برنامه‌های فرهنگی استان است/لزوم استفاده از تمامی مجموعه‌های حوزه فرهنگ برای پیاده‌سازی سندفرهنگی 29 تیر 1402
در نشست راهبری تدوین برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی مازندران مطرح شد:

کم کاری در حوزه فرهنگی، حق‌الناس است/برش استانی، بازمهندسی برنامه‌های فرهنگی استان است/لزوم استفاده از تمامی مجموعه‌های حوزه فرهنگ برای پیاده‌سازی سندفرهنگی

در نشست راهبری تدوین برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی مازندران درباره لزوم تهیهس ند فرهنگی با همکاری تمامی دستگاه های دخیل در حوزه و اقشار مختلف مردم صحبت شد.