افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 16 June , 2024
“ایجاد شایستگی در کارآفرینی” 22 بهمن 1400
یادداشت:

“ایجاد شایستگی در کارآفرینی”

این یادداشت این درک را فراهم می کند که فرآیند آموزشی باید شکل گیری شایستگی را تسهیل کند. برای دستیابی به این امر، فرآیند یادگیری را باید افزایش داد تا نتایج یادگیری نه تنها به داشتن دانش، بلکه ایجاد شایستگی نیز منجر شود